Spotkania komisji i zespołów

Wybierz aktywną datę spotkań komisji i zespołów.

Aktualności

Słowo wstępu

  • Zgodnie z zaleceniami Komisji uwagi strony samorządowej do dokumentów kierowanych pod obrady Komisji Wspólnej powinny być przekazywane do Sekretariatu Komisji w uzupełnionych polach FORMULARZA  tak, aby z formularza, który zostanie przesłany do odpowiedniego resortu, wynikało jaka organizacja samorządowa te uwagi przesyła. Uwagi należy przesłać na adresy: kwrist@mswia.gov.pl oraz sekretarza odpowiedniego zespołu problemowego.
  • Posiedzenia plenarne odbywają się z reguły w ostatnią środę miesiąca (aktualna informacja na stronie).
  • Terminy odbywania się posiedzeń zespołów problemowych (z reguły) przypadają w pierwszych dwóch tygodniach miesiąca, kolejny – trzeci tydzień – przeznaczony jest na ewentualne korekty dokumentów kierowanych do uzgodnień z KWRiST oraz wyjaśnianie przez strony wątpliwości i zastrzeżeń do przedstawionych regulacji.
  • Projekty kierowane pod obrady zespołów, przesłane stronie samorządowej z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, automatycznie umieszczane są w programie posiedzenia. Natomiast, jeśli dokument zostanie przekazany z mniejszym wyprzedzeniem, ujęcie go w porządku obrad wymaga akceptacji współprzewodniczącego zespołu ze strony samorządowej.
  • Wszelkie sugestie, sprawy różne powinny być przesyłane (najlepiej elektronicznie) z  wyprzedzeniem ok. 2-tygodniowym, co pozwoli stronie rządowej na przygotowanie się do udzielenia odpowiedzi.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę