Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska godz. 12.00 Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 w Warszawie, sala 324 III piętro (wejście główne).

  Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST  20 marca 2017 r. godz. 12.00 sala 324 III piętro,  Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 w Warszawie (wejście główne).

 1. Nowy projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące – wysłano 24.02.17 r. KWRiST w dniu 28 września 2016 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania wiążącej opinii.
 2. Projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rozwoju i Finansów) – wysłano 14.03.17 r.
 3. Projekt zmian Umowy Partnerstwa (Ministerstwo Rozwoju)  – wysłano 15.03.17
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Poleskiego Parku Narodowego (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 20.02.17 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej - wysłano 08.03.17 r.
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)  – wysłano 15.02.17 r. KWRiST w dniu 22 lutego br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej.
 7. Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – 17.02.17 r. KWRiST w dniu 22 lutego br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t – wysłano 20.02.17 r. KWRiST w dniu 22 lutego br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego – wysłano - 07.03.17 r.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej – wysłano 07.03.17 r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców - wysłano 08.03.17 r.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wysłano 09.03.17 r.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - wysłano 09.03.17
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty - wysłano 09.03.17

 

 

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę