Strona znajduje się w archiwum.

KWERiST (3)- porządek obrad

29 marca 2017

Porządek obrad  do pobrania.

 

1. Sprawy różne:

a) Planowane zmiany w ustroju samorządu terytorialnego (wniosek strony samorządowej);

Projekt programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021 wraz z projektem uchwały Rady Ministrów (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) wysłano 23.02.2017.

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona przechowywanego i przewożonego zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa – wysłano 6.03.2017.

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych – wysłano dn. 7.03.br

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – wysłano dn. 10.03.br

Projekt zmian Umowy Partnerstwa (Ministerstwo Rozwoju)wysłano 16.03.2017.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Ministerstwo Rozwoju)wysłano 23.02.2017.

Projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (Ministerstwo Sprawiedliwości) wysłano 23.02.2017.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Sprawiedliwości)wysłano 23.02.2017.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Ministerstwo  Spraw Wewnętrznych i Administracji) wysłano 14.03.2017

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – wysłano dn. 3.03.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Ministerstwo Finansów) – wysłano dn. 21.02.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich – wysłano dn. 10.03.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego – wysłano 10.03.br.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD 175) (Ministerstwo Zdrowia) – wysłano dn. 14.03.br.

Projekt ustawy  o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (UD 125) (Ministerstwo Zdrowia) – wysłano dn. 14.03.br. (Wniosek MZ z prośbą o upoważnienie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej).

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Poleskiego Parku Narodowego (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 20.02.17

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej - wysłano 08.03.17

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)  – wysłano 15.02.17

Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 17.02.17

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego – wysłano - 07.03.17

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej – wysłano 07.03.17

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców - wysłano 08.03.17

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzeniew sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wysłano 09.03.17

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - wysłano 09.03.17

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty - wysłano 09.03.17

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę