Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska godz. 12.00 sala A Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przy ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (8 piętro, budynek C, wejście przez budynek A)

25 kwietnia 2017 r.

  1. Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – 17.02.17
  2. Podział rezerwy subwencji ogólnej w 2017 r. powołanej na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 24.04.17 KWRiST w dniu 29 marca br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej.
  3. Projekt zmian Umowy Partnerstwa (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 15.03.17 KWRiST w dniu 29 marca br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej
  4. Program Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego 2020– wysłano 27.03.17
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniający rozporządzenie w sprawie sprzędzenia projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 – wysłano 13.04.17
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniający rozporządzenie w sprawie sprzędzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 – wysłano 13.04.17
  7. Projekty rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk: Debry, Dolina Środkowego Wieprza, Gościeradów, Zarośle, Dolina Łętowni, Przełom Wisły w Małopolsce, Dolina Wieprz, Terespol, Horodysko, Las Orłowski, Rogów, Sawin, Borowa Góra, Guzówka, Kumów Majoracki, Posadów, Putnowice, Żmudź, Łabunie, Szczecyn - wysłano 13.04.17
  8. Pismo Wiceprezydenta Wrocławia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - wysłano 13.004.17
  9. Sprawy różne
  • pismo Związku Województw RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw – wysłano 24.04.17

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę