Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (4) - porządek obrad

26 kwietnia 2017 r.

26 kwietnia 2017 r., godz. 10:00 (Sala Konferencyjna im. Władysława Stasiaka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, ul. Batorego 5, IV p.)

Porządek obrad

 1.  Sprawy różne.  

 • Pismo z MRPiPS w sprawie wskazania 5 przedstawicieli jst zgłoszonych przez Stronę Samorządową KWRiST na członków Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • pismo Związku Województw RP w sprawieprojektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw – wysłano 24.04.17
 1. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 30.03.2017.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 3.04.2017.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 14.04.2017.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego – wysłano 31.03.2017.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu – wysłano 31.03.2017.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego – wysłano 31.03.2017.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy – wysłano dn. 7.04.br. (Wniosek resortu z prośbą o upoważnienie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej).
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie agencji zatrudnienia – wysłano dn. 7.04.br.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej – wysłano dn. 12.04.br.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie – wysłano dn.  28.03.br.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego – wysłano dn. 3.04.br.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa – wysłano dn. 3.04.br.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej- wysłano dn. 4.04.br.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - wysłano dn. 7.04.br.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – wysłano dn. 13.04.br.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie praktycznej nauki zawodu – wysłano dn. 13.04.br.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie– wysłano dn. 13.04.br.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych– wysłano dn. 13.04.br.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego – wysłano dn. 13.04.br.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy– wysłano dn. 13.04.br.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – wysłano dn. 14.04.br.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży – wysłano dn. 14.04.br.
 23. Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) –wysłano dn. 14.04.br.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru zastawów skarbowych – wysłano dn. 30.03.br.
 25. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (Minister Rozwoju i Finansów)– wysłano dn. 12.04.br.
 26. Projekt w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – wysłano dn. 5.04.br.
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta – wysłano dn. 14.04.br.
 28. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano dn. 15.03.br.
 29. Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – 17.02.17
 30. Program Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego 2020– wysłano 27.03.17
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniający rozporządzenie w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 – wysłano 13.04.17
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniający rozporządzenie w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 – wysłano 13.04.17
 33. Projekty rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk: Debry, Dolina Środkowego Wieprza, Gościeradów, Zarośle, Dolina Łętowni, Przełom Wisły w Małopolsce, Dolina Wieprz, Terespol, Horodysko, Las Orłowski, Rogów, Sawin, Borowa Góra, Guzówka, Kumów Majoracki, Posadów, Putnowice, Żmudź, Łabunie, Szczecyn – wysłano 13.04.17
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – wysłano 20.04.17
 35.    Podział rezerwy subwencji ogólnej w 2017 r. powołanej na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)  – wysłano 24.04.17

 

Pliki do pobrania

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę