Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (5) - porządek obrad

24 maja 2017 r.

pobierz porządek obrad

 1.  Sprawy różne:
  1. Wniosek MSWiA o pilne zaopiniowanie przez KWRiST/upoważnienie Zespołu ds. Ustrojowych do wyrażenia wiążącej opinii:
   1. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego (wniosek Rady Miasta Katowice spodziewany na przełomie maja/czerwca);
   2. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzoru formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu związku metropolitalnego, skarbnika związku metropolitalnego i sekretarza związku metropolitalnego;
   3. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta;
   4. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty;
   5. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa;
  2. Wniosek MRPiPS z prośbą o upoważnienie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” – wysłano dn. 18.05.br.
  3. Przedstawienie informacji MRPiPS nt. planowanych zmian struktur publicznych służb zatrudnienia, (zgłoszona na posiedzeniu zespołu zdrowia i polityki społecznej).
  4. Przedstawienie informacji MZ nt. wydawania kart zgonów (kwestia dot. koronera, zgłoszona na posiedzeniu zespołu zdrowia i polityki społecznej).
  5. Wniosek MR o rozpatrzenie projektu rozporządzenia RM w sprawie przeznaczenia pomocy publicznej udzielanej w formie ulg w wykonywaniu administracyjnej kary pieniężnej na restrukturyzację przedsiębiorców oraz szczegółowych warunków udzielania tych ulg. – wysłano 22.05.17
  6. Wniosek MS o upoważnienie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli do wyrażenia wiążącej opinii do:
   1. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy,
   2. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych – wysłane 22.05.2017.
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano 28.04.2017.
 3. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano 28.04.2017. (wniosek resortu o upoważnienie zespołu do wyrażenia opinii wiążącej).
 4. Projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano dn. 18.05.br.
 5. Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”. (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)  – wysłano dn. 15.05.br. (wniosek resortu o upoważnienie zespołu do spraw ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej).
 6. Projekt ustawy o produktach kosmetycznych (Główny Inspektorat Sanitarny ) – wysłano 16.05.br.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego – wysłano dn. 15.05.br.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie– wysłano dn. 15.05.br.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowiaw sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu zabezpieczeń – wysłano dn. 10.05.br. (wniosek resortu o upoważnienie zespołu do spraw ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej).
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowiaw sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy– wysłano dn. 10.05.br. (wniosek resortu o upoważnienie zespołu do spraw ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej).
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowiaw sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania – wysłano dn. 10.05.br. (wniosek resortu o upoważnienie zespołu do spraw ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej).
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowiazmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej– wysłano dn. 16.05.br.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym – wysłano 16.05.2017.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym – wysłano 16.05.2017.
 15. Dokument pt. Koncepcja ogólna Systemu monitorowania usług publicznych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)– wysłano dn. 28.04.br.
 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów) – wysłano dn. 12.05.br. (wniosek resortu o upoważnienie zespołu do wyrażenia opinii wiążącej).
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – wysłano dn. 18.05.br. (wniosek resortu o upoważnienie zespołu do wyrażenia opinii wiążącej).
 18. Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) –wysłano dn. 14.04.br
 19. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) –wysłano dn. 10.05.br.  
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego– wysłano dn. 25.04.br.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych– wysłano dn. 27.04.br.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw – wysłano dn. 13.05.br.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce – wysłano dn. 18.05.br.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej – wysłano dn. 18.05.br.
 25. Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Ministerstwo Sportu i Turystyki) – wysłano dn. 16.05.br.
 26. projekt Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ - wysłano 05.05.17
 27. projekt programu rozwoju pn. "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia" – wysłano 11.05.17
 28. projekty rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielenia pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczejniebędącej częścią efektywnego energetycznego systemu ciepłowniczego lub chłodniczegow ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – wysłano 16.05.17
 29. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 15.05.17
 30. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych – wysłano 15.05.17
 31. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych – wysłano 15.05.17
 32. projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 18.05.17
 33. projekt piątej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (AKPOŚK 2017) (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 27.04.17
 34. projekty rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk: Jelino, Uroczyska Lasów Strzeleckich, Lasy Dołhobyczowskie, Maśluchy, Jata, Nietoperek, Otyń, Bory Babimojskie, Niebiskie Źródła, Dolina Środkowej Pilicy, Dolina Rawki, Na Policy, Dolina Białki, Giebułtów, Komorów, Chodów-Falniów, Górny Dunajec, Łososina, Biała Tarnowska, Jezioro Dobropolskie – wysłano 27.04.17
 35. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu kontroli użytkowników - wysłano 05.05.17
 36. projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rozwoju) – aktualny projekt wysłano 16.05.17 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę