Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (6) - porządek obrad

20 czerwca 2017 r.

godz. 14:00, UMP sala 1801

 1. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji). Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli.
 2. Projekt rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Ministerstwo Finansów). Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Infrastruktury...
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji). KWRiST w dn. 28 kwietnia 2017 r. upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej do bazy danych systemu informacji oświatowej. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu.
 8. Projekt rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (Ministerstwo Edukacji Narodowej). Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu.
 9. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (Ministerstwo Edukacji Narodowej). Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu.
 10. Wstępna informacja Ministerstwa Cyfryzacji nt. projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna.
 11. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę