Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (6) - porządek obrad

28 czerwca 2017 r.

porządek obrad pobierz

 1. Sprawy różne:
  1. Informacja w sprawie organizacji Zlotu ZHP Gdańsk 2018 oraz Jamboree 2023 (Związek Harcerstwa Polskiego).
  2. Wniosek MSWiA o upoważnienie Zespołu ds. Ustrojowych do wyrażenia wiążącej opinii do projektu  rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.
  3. Wniosek MIB o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania wiążącej opinii do:
   1. projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę Rady Ministrów nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
   2. projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych.
  4. Wniosek MS o pilne zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.
 2. Projekt Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Główny Urząd Statystyczny) – wysłano dn. 29.05.br.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 14.04 i 22.06.2017 (wersję po uzgodnieniach). KWRiST w dn. 28 kwietnia br. upoważniła Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego do wyrażenia wiążącej opinii, ale do posiedzenia w dn. 20 bm. nie wpłynęła nowa wersja.
 4. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 23.05.2017.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych – wysłano 1.06.2017.
 6. Projekt rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Ministerstwo Finansów) – wysłano 25.05.2017.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów – wysłano dn. 29.05.br.
 8. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ministerstwo Finansów)– wysłano dn. 30.05.br.
 9. Projekt stanowiska Rządu do dokumentu KE pn. Wniosek Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe w odniesieniu do niektórych przepisów w dziedzinie opodatkowania pojazdów COM(2017) 276 (Ministerstwo Finansów) – wysłano dn. 13.06.br.
 10. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno­‑komunikacyjnych (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – wysłano dn. 13.06.br.
 11. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – wysłano dn. 13.06.br.
 12. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 (Ministerstwo Edukacji Narodowej) –„Aktywna tablica” – wysłano dn. 13.06.br.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej do bazy danych systemu informacji oświatowej – wysłano dn. 13.06.br.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych – wysłano dn. 13.06.br.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży– wysłano dn. 14.04.br. i 14.06.br.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – wysłano dn. 14.04.br. i 14.06.br.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – wysłano dn. 25.04.br. i 14.06.br.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu – wysłano dn. 23.05.br.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty– wysłano dn. 25.05.br.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej– wysłano dn. 30.05.br.
 21. Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – wysłano dn. 30.05.br.
 22. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – wysłano dn. 5.06.br.
 23. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – wysłano dn. 5.06.br.
 24. Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – wysłano dn. 5.06.br.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki – wysłano dn. 12.06.br.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – wysłano dn. 13.06.br.
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną– wysłano dn. 14.04.br.
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych– wysłano dn. 31.05.br.
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planach nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – wysłano dn. 30.05.br.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – wysłano dn. 7.06.br.
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym– wysłano dn. 7.06.br.
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia  zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – wysłano 12.06.br.
 33. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocyspołecznej (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)– wysłano dn. 30.05.br.
 34. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)– wysłano dn. 9.06.br.
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wysłano dn. 5.06.br.
 36. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (Wyższy Urząd Górniczy) – wysłano 07.06.17
 37. Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 29.05.17
 38. Projekt ustawy o runku mocy (Ministerstwo Energii) – wysłano 24.05.17.
 39. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – wysłano dn.22.06.br. (obieg).
 40. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia  zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (do sieci szpitali)– wysłano dn.22.06.br. (obieg).

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę