Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska godz. 12.00, sala 421 (ul. Batorego 5 w Warszawie)

19 czerwca 2017 r.

  1. projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 29.05.17
  2. projekt ustawy o runku mocy (Ministerstwo Energii) – wysłano 24.05.17
  3. projekt rozporządzenia Ministerstwa Energii w sprawie udzielenia pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczejniebędącej częścią efektywnego energetycznego systemu ciepłowniczego lub chłodniczegow ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – wysłano 16.05.17 KWRiST w dniu 24 maja br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej.
  4. projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 18.05.17 KWRiST w dniu 24 maja br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej.
  5. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 15.05.17 KWRiST w dniu 24 maja br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej.
  6. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie  warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych – wysłano 31.05.17
  7. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (Wyższy Urząd Górniczy) – wysłano 07.06.17
  8. Sprawy różne
  • Ustawa Prawo wodne – dyskusja na wniosek Związku Miast Polskich

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę