Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (7) - porządek obrad

19 lipca 2017

porządek obrad pobierz

 1. Sprawy różne.
  A) Wniosek MF o upoważnienie Zespołu do wyrażenia wiążącej opinii/zaopiniowanie w trybie obiegowym przez KWRiST projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Ministerstwo Finansów) – wysłano 11.07.2017.
  B) Wniosek MRPiPS o zaopiniowanie w trybie obiegowym przez KWRiST:
  a) projektu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  b) projektu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów dokum
  entów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenia należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  c) projektu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  d) projektu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych , przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi funduszu
   – wysłano 14.07.2017
  C)
  Informacja MIB na temat działań podejmowanych przez powiaty w związku z budową Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN)
  D) Wniosek Związku Miast Polskich o przedstawienie informacji przez na temat planowanych działań edukacyjnych w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) – wysłano 17.07.17
  E) Wniosek MC o upoważnienie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego do wyrażenia wiążącej opinii do projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - wysłano 17.07.2017.
 2. Projekt rozporządzeni​a Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń – wysłano 3.07.2017.
 3. Projekt rozporząd​zenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę - wysłano 3.07.2017.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców – wysłano 3.07.2017.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra​ Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca – wysłano 3.07.2017.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra ​​Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – wysłano 3.07.2017.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o  powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi​ – wysłano 3.07.2017.
 8. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – wysłano 6.07.2017.
 9. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Ministerstwo Zdrowia) – wysłano  27.06.2017.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowiaw sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii – wysłano 2.01.2017, nowy tekst 7.07.2017.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru – wysłano  6.03.2017, nowy tekst 7.07.2017.
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Ministerstwo Finansów) – wysłano 11.07.2017.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek - wysłano dn. 24.06.2017.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - wysłano dn. 24.06.2017.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad - wysłano 27.06.2017.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci - wysłano dn. 30.06.2017.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego - wysłano dn. 30.06.2017.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym - wysłano dn. 30.06.2017.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego - wysłano dn. 5.07.2017.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych - wysłano dn. 5.07.2017.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji – wysłano 06.07.17
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych – wysłano 05.07.17
 23. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 05.07.17
 24. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę Rady Ministrów nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 07.07.17 r.
 25. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 06.07.17 r.
 26. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin  (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 7.07.2017.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę