Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST

14 lipca 2017 r. godz.12.00

Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST 

 godz. 12.00 sala 421  (ul. Batorego 5  w Warszawie)

  1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych (Wyższy Urząd Górniczy) – wysłano 07.06.17 KWRiST w dniu 28 czerwca br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji – wysłano 06.07.17
  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Ministerstwo Energii) – wysłano 05.07.17
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych – wysłano 05.07.17
  5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 05.07.17
  6. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę Rady Ministrów nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 07.07.17 KWRiST w dniu 28 czerwca br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej.
  7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 06.07.17 KWRiST w dniu 28 czerwca br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej.
  8. Sprawy różne
  • dyskusja na temat poselskiego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę