Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (8) - porządek obrad.

30 sierpnia 2017 r.

30 sierpnia 2017 r., godz. 10:00 (Sala Konferencyjna im. Władysława Stasiaka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, ul. Batorego 5, IV

 

Sprawy różne.          Porządek do pobrania.

  • Wniosek MRPiPS o upoważnienie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej – wysłano dn. 11.08.br.
  • Wniosek o tryb obiegowy projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ograniczania poziomu masy tych odpadów. (Ustalenia z posiedzenia Zespołu do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska – 21.08.17 r.)
  • Wniosek MZ o upoważnienie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec:

projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,

projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

  • Wniosek MZ o upoważnienie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej oraz zespołu ustrojowegodo wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw.
  • Wniosek MC oupoważnienie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego do wyrażenia wiążącej opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

  • Stanowisko ZMP w sprawie dotacji na zadania zlecone – wysłano dn. 28.08.br.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłatza prawo do dysponowania częstotliwością (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 11.08.2017.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 11.08.2017.

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wysłano 18.08.2017.

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów – wysłano 18.08.2017.

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców – wysłano 18.08.2017.

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców – wysłano 18.08.2017.

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów – wysłano 21.08.2017.

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji – wysłano 22.08.2017.

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów – wysłano 22.08.2017.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów - wysłano dn. 26.07.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów- wysłano dn. 26.07.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych - wysłano dn. 26.07.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego- wysłano dn. 26.07.br.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano dn. 26.07.br.

Projekt Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022 (Urząd Marszałkowski Wojew. Warmińsko-Mazurskiego) – wysłano. 4.08.br.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Ministerstwo Rozwoju i Finansów)

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie licytacji elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - wysłano dn. 10.08.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego na cele mieszkaniowe – wysłano 10.08.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników – wysłano dn. 22.08.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wysłano dn. 23.08.br.

Projekt  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – wysłano dn. 10.08.br.

Projekt  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury – wysłano dn. 3.08.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Eduk​acji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – wysłano dn. 20.07.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych – wysłano dn. 27.07.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu realizacji w szkołach towarzyszących środków edukacyjnych, które służą zapewnieniu prawidłowej realizacji programu dla szkół „Szkoła z witaminą” – wysłano dn. 27.07.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych– wysłano dn. 1.08.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – wysłano dn. 9.08.br.

Projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) – wysłano 04.08.17

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego – wysłano 31.07.17

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 25.07.17

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach – wysłano 28.07.17

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości – wysłano 16.08.17

Projekt ustawyPrawo Przedsiębiorców (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 01.08.17

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy pakietu „Konstytucji Biznesu” (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 01.08.17

Projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Ministerstwo Rozwoju)– wysłano 01.08.17

Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 01.08.17

Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Ministerstwo Rozwoju)– wysłano 01.08.17

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową świadczenia pieniężnego oraz trybu postepowania w tych sprawach – wysłano 16.08.2017.  

Projekt „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020” wraz z projektem uchwały RM (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Centralne Biuro Antykorupcyjne) – wysłano 26.06, nową wersję 23.08.2017.  

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę