Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (8)- porządek obrad.

23 sierpnia 2017

(nastąpiła zmiana z 22 sierpnia)  na 23 sierpnia. godz. 11.00 w MEN

  1. Projekt  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – wysłano dn. 10.08.br.
  2. Projekt  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury – wysłano dn. 3.08.br.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – wysłano dn. 9.08.br.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Eduk​acji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – wysłano dn. 20.07.br.
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych – wysłano dn. 27.07.b
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu realizacji w szkołach towarzyszących środków edukacyjnych, które służą zapewnieniu prawidłowej realizacji programu dla szkół „Szkoła z witaminą” – wysłano dn. 27.07.br
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych– wysłano dn. 1.08.br.
  8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych – wysłano dn. 9.08.br.

(Zgoda Współprzewodniczącego KWRIST na wniosek MEN dot. upoważnienia zespołu do wyrażenia opinii wiążącej).

9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania – wysłano dn. 16.08.br.

(Zgoda Współprzewodniczącego KWRIST na wniosek MEN dot. upoważnienia zespołu do wyrażenia opinii wiążącej).

10. Projekt rozporządzenia Ministra Eduk​acji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzony oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej – wysłano dn. 14.07.br.

(Zgoda Współprzewodniczącego KWRIST na wniosek MEN dot. upoważnienia zespołu do wyrażenia opinii wiążącej).

11. Propozycje  podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. – wysłano dn. 18.08.br.

12. Sprawy różne:

Kwestia doprecyzowania rozporządzenia dotyczącego dzieci dotkniętymi chorobami sprzężonymi. (sprawa zgłoszona przez ZPP z KWRIST z czerwca) 

 /projekty do pobrania ze stron resortów lub http://legislacja.rcl.gov.pl/

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę