Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej (8)- porządek obrad

21 sierpnia 2017

godz. 10:30 w Dużej Sali Kinowej w siedzibie MZ przy ul. Miodowej 15

  1. Projekt rozporządzeni​a Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń – wysłano 3.07.2017.

  2. Projekt rozporząd​zenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę - wysłano 3.07.2017.

  3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców – wysłano 3.07.2017.

  4. Projekt rozporządzenia Ministra​ Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca – wysłano 3.07.2017.

  5. Projekt rozporządzenia Ministra ​​Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – wysłano 3.07.2017.

  6. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o  powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi​ – wysłano 3.07.2017. (KWRiST dn. 19.07.br upoważniła zespół do wyrażenia opinii wiążącej do powyższych 6 projektów MRPiPS). 

  7. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów - wysłano dn. 26.07.br.

  8. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów- wysłano dn. 26.07.br.

  9. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych - wysłano dn. 26.07.br.

10. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego- wysłano dn. 26.07.br.

11. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)

12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano dn. 11.08.br.

13. Pr ojekt Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022 (Urząd Marszałkowski Wojew. Warmińsko-Mazurskiego) – wysłano. 4.08.br.

14. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Ministerstwo Zdrowia) – wysłano  16.08.br. (nowy tekst) Kwrist 19.07 upoważniła zespół do wyrażenia opinii wiążącej)

15. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek – wysłano dn. 16.08.br.

16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – wysłany 16.08.br.( w celu wstępnego omówienia i ustalenia dalszej drogi procedowania (ze względu na pilny charakter tych regulacji).

17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – wysłany 17.08.br. (w celu wstępnego omówienia i ustalenia dalszej drogi procedowania (ze względu na pilny charakter tych regulacji).

18. Sprawy różne:

 

 Pismo ZPP dot. ponownego podziału środków przewidzianych dla samorządów w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę