KWRIST(8a) - Obieg.

2 sierpnia 2017

projekty rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :

 1. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 2. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 3. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 4. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu

 

 1. projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą;  PROJEKT UZGODNIONY
 2. projekturozporządzenia MEN w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą;  PROJEKT UZGODNIONY
 3. projekt rozporządzenia MEN w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi, szkołami i zespołami szkół, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego. PROJEKT UZGODNIONY

 

 1. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne,
 2. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych,
 3. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz,
 4. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych.


  /projekty do pobrania ze stron resortów lub http://legislacja.rcl.gov.pl/

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę