Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST

21 sierpnia 2017 r. godz. 12.00

 Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST 

 godz. 12.00 sala 421  (ul. Batorego 5  w Warszawie)

 

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) – wysłano 26.07.17
 2. Projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – wysłano 04.08.17
 3. Projekt  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. – wysłano 10.08.17
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ograniczania poziomu masy tych – wysłano 20.07.17
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego – wysłano 31.07.17
 6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 25.07.17
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach – wysłano 28.07.17
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości – wysłano 16.08.17
 9. Projekt ustawyPrawo Przedsiębiorców (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 01.08.17
 10. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu” (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 01.08.17
 11. Projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 01.08.17
 12. Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 01.08.17
 13. Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 01.08.17

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę