KWRiST (9) - porządek obrad

27 września 2017 r.

27 września 2017 r., godz. 10:00 (Sala Konferencyjna im. Władysława Stasiaka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, ul. Batorego 5, IV p.)

Porządek do pobrania.

 1. Sprawy różne.

 • Wniosek MZ o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu MZ w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (projekt zostanie przesłany).

 • Informacja na temat ewentualnych zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie wprowadzenia przepisów obligujących właścicieli nieruchomości do odchwaszczania i wykaszania działek prywatnych (Ministerstwo Infrastruktury

  i Budownictwa)

 • Wniosek MSWiA o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu ds. Administracji Publicznej

  i Bezpieczeństwa Obywateli do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony – wysłano 19.07.2017.

 • Wniosek strony samorządowej o informację Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie konkursów na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej i uwzględnienia stanu prawnego przewidzianego prezydenckim projektem ustawy.

 • Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z propozycją kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2018 r. – wysłano 25.09.17.

 • Wniosek Ministerstwa Środowiska o wyrażenie zgody na upoważnienie Zespołu do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustawwysłano 25.09.17.

 • Wniosek Ministerstwa Środowiska o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury… do wyrażenia wiążącej opinii do projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody – wysłano 26.09.2017.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników– wysłano dn. 5.09.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych– wysłano dn. 5.09.br.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Minister Rozwoju i Finansów) – wysłano dn. 8.09.br.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Zdrowia) – wysłano 16.08 i 12.09.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii –wysłano dn. 12.09.br.

Projekt  rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego –wysłano dn. 14.09.br.

Projekt  rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej –wysłano dn. 14.09.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów ​– wysłano 18.09.2017.

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym – wysłano 19.09.2017.

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – wysłano 19.09.2017.

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów – wysłano 19.09.2017.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 5.09.2017.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i o wolontariacie (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 15.09.2017.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wysłano dn. 1.09.br.

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Główny Urząd Statystyczny) – wysłano dn. 24.08.br.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów) – wysłano 01.09.17 r.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2018-2023 pod nazwą "Wzmocnienie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie zdolności reagowania na zagrożenia życia ludzkiego i środowiska naturalnego na morzu" (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) – wysłano 07.09.17 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” i ustawy o transporcie kolejowym (Ministerstwo Infrastrukturyi Budownictwa) – wysłano 12.09.17 r.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę