Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST

19 września 2017 r. godz. 13.00

 sala 1801 Pałac Kultury i Nauki w Warszawie (Unia Metropolii Polskich, XVIII piętro)

  1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) – wysłano 01.09.17 r.
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody – wysłano 29.08.17 r.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ograniczania poziomu masy tych odpadów – wysłano 20.07.17 r.
  4. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2018-2023 pod nazwą "Wzmocnienie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie zdolności reagowania na zagrożenia życia ludzkiego i środowiska naturalnego na morzu" (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) – wysłano 07.09.17 r
  5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” i ustawy o transporcie kolejowym (Ministerstwo Infrastruktur i Budownictwa) – wysłano 12.09.17 r.
  6. Sprawy różne:
  • pismo UMP dot. obowiązującego od dnia 1 czerwca br. przepisu art. 39 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę