Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST

23 października 2017 r. godz. 10.00

 
 sala 421, ul. Batorego 5 w Warszawie

 1. Projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – wysłano 10.10.17 r.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wysłano 13.10.17 r.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” i ustawy o transporcie kolejowym (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 12.09.17 r.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków - wysłano 18.09.17 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - wysłano 21.09.17 r.
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) - wysłano 25.09.17 r.
 7. Propozycja kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2018 r. (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 25.09.17 r. KWRiST w dniu 27 września br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej.
 8. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finasowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 r. (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 04.10.17 r.
 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 06.10.17 r.
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska)  - wysłano 18.09.17 r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniają rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia - wysłano 19.09.17 r.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania - wysłane 20.09.17 r.
 13. Projektu rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody – wysłano 26.09.2017r. KWRiST w dniu 27 września br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej.
 14. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego programu ochrony wód morskich (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 5.10.17 r.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych – wysłano 12.10.17 r.
 16. Projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wysłano 25.09.17 r.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 - wysłano 12.10.17 r.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małychi średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 - wysłano 12.10.17 r.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 - wysłano 12.10.17 r.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 - wysłano 12.10.17 r.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorcówdo finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-202- wysłano 12.10.17 r.
 22. Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Ministerstwo Rozwoju i Finansów) – wysłano 19.07.17 r.
 23. Sprawy różne:
 • Strefy ograniczonego parkowania w miastach (wniosek strony samorządowej z posiedzenia KWRiST z dnia 28 czerwca br.);

 • Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska dot. zasad naliczania opłaty 40 Euro, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – wysłano 11.09. 17;

 • Nowa kategoria transportu - transport metropolitarny, dyskusja dotyczącą obszaru metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej z uwzględnieniem związków komunalnych, realizujących zadania w zakresie transportu drogowego (wniosek strony samorządowej z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury z dnia 25.07.17 r.);

 • Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie zapowiadanej przez Rząd zmiany art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami- wysłano 09.10.17.

 • Pismo MIB w sprawie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (drogowym) – wysłano 18.10.17.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę