Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej (10)- porządek obrad

12 października 2017

godz. 11.00 w MZ ul. Długa 38/40  sala na parterze.

  1. Projekt Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej).

  2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma byćprowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

  3. Projekt Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

          (Kwrist 27.09.br.  wyraziła zgodę, aby zespół wydał opinię wiążącą jedynie  w przypadku decyzji zespołu, iż projekt nie musi wracać na październikową KWRIST)

 

4.    4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu.

 

 5.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej .

7. Projekt Wojewódzkiego Programu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022 . 

8. Sprawy różne:

 

  1. Kwestia zgłoszona przez ZPP dot. finansowania ze środków Funduszu Pracy pracowników PUP – wysłano dn. 21.09.br.

  2. Kwestia zgłoszona przez ZPP dot. medycyny szkolnej – wysłano dn. 5.10.br.

  3. Kwestia zgłoszona przez Prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta na posiedzeniu KWRIST dot. problemów w służbie zdrowia – wysłano dn. 5.10.br.

 /projekty do pobrania ze stron resortów lub http://legislacja.rcl.gov.pl/

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę