Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (10) - porządek obrad

25 października 2017 r.

porządek obrad pobierz

 

 1. Sprawy różne.
 1. Informacja Ministerstwa Środowiska o procedowanych lub planowanych zmianach przepisów w zakresie dopuszczalnego poziomu spalin, smogu oraz wymiany kotłów CO w gospodarstwach domowych.
 2. Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat realizacji ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dofinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
 3. Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwestii planowanych podwyżek dla nauczycieli.
 4. Wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o upoważnienie zespołu ds. edukacji kultury i sportu do wyrażenia opinii wiążącej wobec:
 1. projektu ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – wysłano dn. 1.09.br.
 1. Wniosek Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o upoważnienie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw – wysłano dn. 20.10.br.
 2. Wniosek Ministra Środowiska o rozpatrzenie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – wysłano 20.10.17 r.
 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – wysłano 10.10.17 r.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 6.10.2017.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wysłano dn. 9.10.br.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu – wysłano dn. 10.10. br.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej – wysłano 18.10.br.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – wysłano dn. 9.10.br.
 7. Projekt Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)– wysłano dn. 18.09.br.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być  prowadzony żłobek lub klub dziecięcy – wysłano dn. 3.10.br.
 9. Projekt Wojewódzkiego Programu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022 (U.Marsz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego) – wysłano dn. 5.10.br.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej – wysłano dn. 5.10.br.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej – wysłano 13.10.br.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu – wysłano dn. 12.10.br.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego – wysłano dn. 25.09.br.
 14. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii – wysłano dn. 9.10.br.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 – wysłano dn. 10.10.br.
 16. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (MRiRW)–wysłano dn. 9.10.br.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –wysłano dn. 16.08.br.
 18. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Minister Rozwoju i Finansów)– wysłano dn. 26.09.br.
 19. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach (Ministerstwo Rozwoju i Finansów) – wysłano dn. 15.09.br
 20. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Minister Rozwoju i Finansów)- wysłano dn. 28.09.br.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – wysłano dn. 22.09.br.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznych – wysłano dn. 10.10.br.
 23. Projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wysłano 25.09.17 r.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 - wysłano 12.10.17 r.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 - wysłano 12.10.17 r.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 - wysłano 12.10.17 r.
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 - wysłano 12.10.17 r.
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-202- wysłano 12.10.17 r.
 29. Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Ministerstwo Rozwoju i Finansów) wysłano 19.10.17 r.
 30. Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” i ustawy o transporcie kolejowym (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 12.09.17 r.
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków - wysłano 18.09.17 r.
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - wysłano 21.09.17 r.
 33. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) - wysłano 25.09.17 r.
 34. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finasowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 r. (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 04.10.17 r.
 35. Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 06.10.17 r.
 36. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska)- wysłano 18.09.17 r.
 37. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniają rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia - wysłano 19.09.17 r.
 38. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania - wysłane 20.09.17 r.
 39. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego programu ochrony wód morskich (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 5.10.17 r.
 40. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych – wysłano 12.10.17 r.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę