Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa (10) - porządek obrad

18 października 2017

godz. 13.00 w Sali nr. 142  w MRIRW

 

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 

  3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (MRiRW)–   (również przekazany do zespołu finansów).
  4. Projekt ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych ustaw  (MRiRW)

  5. Sprawy różne.

  • Kwestia dot. wspólnot gruntowych.(ZGWRP).

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę