Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (11) - porządek obrad

29 listopada 2017 r.

29 listopada 2017 r., godz. 10:00 (Sala 416 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, ul. Batorego 5, IV p.)

Porządek obrad pobierz

 1. Sprawy różne:
 • Wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości o upoważnienie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli do wyrażenia wiążącej opinii wobec projektu ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.​ – projekt wysłano 8.11.2017 r.
 • Wniosek o pilne procedowanie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wnioskuo przyznanie Karty Dużej Rodziny – wysłano dn. 23.11.br.
 • Informacja Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nt. funkcjonowania i planowanych modyfikacji w Funduszu Pracy. (wniosek z poprzedniej komisji).
 • Informacja Ministerstwa Finansów w zakresie funkcjonowania art. 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (wniosek z poprzedniej komisji).
 • Wniosek Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli o odniesienie się Ministra Finansów do sporządzonego przez OPOS Raportu z badania Stan funkcjonowania Urzędów Stanu Cywilnego w Polsce (sierpień 2016 r.).
 • Informacja Ministerstwa Środowiska o stanie prac dotyczących rozpoczęcia działalności nowego podmiotu jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie. (Wniosek ZPP zgłoszony podczas posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska w dniu 20 listopada br.
 • Wniosek Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o rozpatrzenie w trybie obiegowym przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. (Pismo wraz z projektem wysłano 27.11.17 r.)
 1. Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji (Ministerstwo Rozwoju) - wysłano 24.10.2017 r.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - wysłano 7.11.17 r.
 3. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 15.11.17 r.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej - wysłano 08.11.17 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie - wysłano 20.10.17 r.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wysłano 27.10.2017 r.
 7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 09.11.17 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego – wysłano 16.11.17 r.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia – wysłano 16.11.17 r.
 10. Projekt Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2016 roku (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) – wysłano 15.11.17 r.
 11. Projekt Raportu o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2016 roku (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) – wysłano 15.11.17 r.
 12. Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Ministerstwo Energii) – wysłano 15.11.17 r.
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)–wysłano dn. 27.10.br.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych – wysłano dn.27.10.br.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej – wysłano dn. 6.11.br.
 16. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętnościw toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych dla wykonywania zawodu pracownika socjalnego- wysłano dn. 24.10.br.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowiazmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia – wysłano dn. 15.11.br.
 18. Projekt ustawy oz manie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD 224 „Jowisz”) (Ministerstwo Zdrowia) 17.11.br.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium – wysłano dn. 10.11.br.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej – wysłano dn. 17.11.br.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemów Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz ich minimalnej funkcjonalności – wysłano dn. 17.11.br.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnopolskiego rejestru ostrych zespołów wieńcowych – wysłano dn. 15.11.br.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowiazmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w palcówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych – wysłano dn. 17.11.br.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne – wysłano dn. 14.11.br.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru programu polityki zdrowotnej oraz wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej – wysłano dn. 15.11.br.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych– wysłano dn. 10.11.br.
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – wysłano dn. 10.11.br.
 28. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – wysłano dn. 31.10.br.
 29. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – wysłano dn. 8.11.br.
 30. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejw sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 – wysłano dn. 10.11.br.
 31. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejzmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji – wysłano dn. 15.11.br.
 32. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinanso​wanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – wysłano dn. 2.11.br.
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej – wysłano dn. 21.11.br.
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Ministerstwo Finansów) – wysłano dn. 10.11.br.
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdania podatkowego organów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – wysłano. 24.11.br.
 36. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 31.10.2017.
 37. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego – wysłano 10.11.2017; wersję po uzgodnieniach – 16.11.
 38. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” ​ (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 3.11.2017.
 39. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymogów technicznych infrastruktury sektorów na stadionie, na których udostępniane są miejsca stojące – wysłano 3.11.2017.
 40. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych – wysłano 17.11.2017.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę