Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (12) - porządek obrad

13 grudnia 2017 r.

13 grudnia 2017 r., godz. 10:00 (Sala 416 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, ul. Batorego 5, IV p.)

Potwierdzenia uczestnictwa przedstawicieli resortów i organizacji samorządowych nalezy przesłać najpóźniej do dnia 8 grudnia na dwa adresy: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą przyjmowane.

Ostateczna wersja porządku obrad pobierz

 1. Sprawy różne:

 

 1. Informacja Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat sposobu finansowania podwyżek dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych - kwestia zatrudnienia pielęgniarek w domach pomocy społecznej.
 2. Wniosek o upoważnienie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec Projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano dn. 6.12.br. 
 3. Wniosek o upoważnienie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych – wysłano dn. 11.12.br
 4. Wniosek o upoważnienie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ592)– projekt wysłano dn. 11.12.br.
 5. Informacja o możliwości współpracy samorządów przy realizacji Programu „Mieszkanie Plus” (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa).
 6. Informacja o zaopiniowaniu przez Zespoły projektów skierowanych na ostatnim posiedzeniu do wiążącego rozpatrzenia.
 7. odpowiedzi na pytania Strony Samorządowej zadane na ostatnim posiedzeniu:
 • funkcjonowanie CEPiK 2.0 (wniosek ZPP),
 • ewentualna nowelizacja ustawy o cmentarzach (wniosek UMP),
 • informacja nt. projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej (wniosek ZGW RP),
 • stanowisko Rządu ws. niedotyczących zasad wyborczych części projektu ustawy z druku 2001 (Stanowisko Strony Samorządowej).

 

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 4.12.2017.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym – wysłano 4.12.2017.
 3. Projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości przez władze komunistyczne od 1944 r. (Ministerstwo Sprawiedliwości) – wysłano 29.11.2017.
 4. Projekt ustawy o jawności życia publicznego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – wysłano 10.11.2017.
 5. Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 2.11.2017.
 6. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania – wysłano dn. 23.11.br.
 7. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej– wysłano dn. 23.11.br.
 8. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach  – wysłano dn. 27.11.br.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych – wysłano dn. 30.11.br.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – wysłano dn. 7.12.br.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – wysłano dn. 4.12.br.
 12. Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Ministerstwo Finansów) – wysłano dn. 5.12.br.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) będących wynagrodzeniem za wyręczanie administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego – wysłano dn. 7.12.br.
 14. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych (Ministerstwo Rozwoju) – wysłano 27.11.2017.
 15. Program Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020 (Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu) - wysłano 23.11.2017 r.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów - wysłano 30.11.17 r.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej – wysłano 01.12.17 r.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami – wysłano 06.12.17 r.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie – wysłano 06.12.17 r.
 20. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 07.12.17 r.
 21. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Krajowej Rady Mieszkaniowej (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) - wysłano 01.12.17 r.
 22. Projekt dokumentu System zarządzania rozwojem Polski (Ministerstwo Rozwoju) - wysłano 08.12.17 r.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty sądowej od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia – wysłano dn. 8.12.br.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę