Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej (12)- porządek obrad

5 grudnia 2017

godz. 10.00 Sala Kolegialna w budynku MZ ul. Miodowa 15 Warszawa.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych – wysłano dn. 27.11.br.

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru programu polityki zdrowotnej oraz wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej – wysłano dn. 28.11.br. (NT)

 3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego („dentobusy”) – wysłano dn. 27.11.br. (będzie nowy tekst)

  Pkty 1-3

  (KWRiST w dniu 29.11.br wyraziła zgodę na upoważnienie zespołu do wydania opinii wiążącej)

 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie
  w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert (nr. leg.MZ 587) („dentobusy”) – wysłano dn. 30.11.br.

 5. Sprawy różne.

Informacja na temat sposobu finansowania podwyżek dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, kwestia zatrudnienia pielęgniarek w domach pomocy społecznej.  (przy udziale przedstawiciel MRPiPS)

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę