Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (12)- porządek obrad

6 grudnia 2017

godz. 12.00 w siedzibie MEN. sala 102

  1. Projekt  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – wysłano dn. 24.11.br.

  2. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania – wysłano dn. 23.11.br.

  3. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej– wysłano dn. 23.11.br.

  4. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejzmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach  – wysłano dn. 27.11.br.

  5. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejw sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 – wysłano dn. 10.11.br.

    (upoważnienie KWRiST z dnia 29.11.br. do wyrażenia opinii wiążącej)

  6. Sprawy różne.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę