Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST

11 grudnia 2017 r.

godz. 13.00 Sala A, p.VIII

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6; budynek B (wejście przez Rotundę)

 

 1. Program Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020 (Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu) - wysłano 23.11.2017 r.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji o realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich - wysłano 28.11.17 r.KWRiST w dniu 29 listopada br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów - wysłano 30.11.17 r.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej – wysłano 01.12.17 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami – wysłano 06.12.17 r.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie – wysłano 06.12.17 r.
 7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 07.12.17 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie - wysłano 27.11.2017 r. KWRiST w dniu 29 listopada br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej.
 9. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Krajowej Rady Mieszkaniowej (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) - wysłano 01.12.17 r.
 10. Projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. (Ministerstwo Sprawiedliwości) – projekt wysłano 27.11.2017 r.
 11. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Ministerstwo Finansów) – wysłano 05.12.17 r.
 12. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych (Ministerstwo Rozwoju) - wysłano 27.11.17 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę