Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej (1)- porządek obrad

23 stycznia 2018

godz.11.00 w MZ. Sala Duże Kino.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni – wysłano dn. 8.01.br.  ZDJĘTY na wniosek MRPiPS – trwają konsutlacje

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie
  w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofertw postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (nr. leg.MZ 592)– wysłano dn. 11.12.br. i 19.01 (NT)

  (KWRiST w dniu 13.12.17r.r wyraziła zgodę na upoważnienie zespołu do wydania opinii wiążącej)

 3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 598) – wysłano dn. 21.12.17r. i 18.01 (NT)

 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (MZ 599) – wysłano dn. 21.12.17r. i 18.01 (NT)

 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów i udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 602) – wysłano dn. 18.01.br

 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – wysłano 22.11.17r. (Ministerstwo Zdrowia) (w celu wstępnego omówienia i ustalenia dalszego procedowania przez Komisję)

 7. Sprawy różne;

Kwestia świadczenia 500+ dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej – zgłoszona przez ZPP

wniosek ZPP dot. obsady kadrowej w powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności.

ZPP pismo w spr. aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia .

Wniosek ZPPodnośnie omówienia kwestii opodatkowaniem podatkiem VAT odpłatnych usług świadczonych przez samorządy z zakresu pomocy społecznej (np. pobyt w DPS)

/projekty do pobrania ze stron resortów lub http://legislacja.rcl.gov.pl/

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę