Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej (1)- porządek obrad

23 stycznia 2018

godz.11.00 w MZ. Sala Duże Kino.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni –

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie
  w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert (nr. leg.MZ 587) („dentobusy”) –

  (KWRiST w dniu 13.12.17r.r wyraziła zgodę na upoważnienie zespołu do wydania opinii wiążącej)

 3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 598) –

 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (MZ 599) –

 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów i udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 602) –

 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Ministerstwo Zdrowia) (w celu wstępnego omówienia i ustalenia dalszego procedowania przez Komisj

 7. Sprawy różne;

 8. Kwestia świadczenia 500+ dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej – zgłoszona przez ZPP – wysł. dn. 28.12.17r.

 9. ZPP pismo w spr. aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia – wysłano dn. 18.01.br.

 /projekty do pobrania ze stron resortów lub http://legislacja.rcl.gov.pl/

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę