Strona znajduje się w archiwum.

KWRIST (1)- porządek obrad

31 stycznia 2018

 

Porządek do pobrania.

1.Sprawy różne:

  • Funkcjonowanie ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa).
  • Informacja nt. zidentyfikowanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej obszarów ryzyka oraz nadużyć występujących podczas procesu rejestracji pojazdów nabywanych wewnątrzwspólnotowo.
  • Informacja Ministerstwa Cyfryzacji na temat prac nad Kodeksem Cyfrowym.
  • Pismo Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego dot. wskazania przedstawiciela jst do składu Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – wysłano dn. 15.01.br.
  • Przedstawienie stanowiska strony samorządowej KWRiST w sprawie projektu dokumentu System zarządzania rozwojem Polski (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju).
  • Wniosek o upoważnienie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – wysłano 22.11.17r. (Ministerstwo Zdrowia)

2. Projekt ustawy o jawności życia publicznego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)wysłano 11.01.2018 (wersję po konsultacjach i uzgodnieniach).

Projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości przez władze komunistyczne od 1944 r. (Ministerstwo Sprawiedliwości) – wysłano 24.01.2018.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 21.12.2017.

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych – wysłano 17.01.2018 (wersję po uzgodnieniach).

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych – wysłano 17.01.2018 (wersję po uzgodnieniach).

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki – wysłano dn. 10.01.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki –wysłano dn. 10.01.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli – wysłano dn. 16.01.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – wysłano dn. 22.01.br.

Projekt Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – wysłano dn. 2.01.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele produkcji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wysłano 20.12.2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 598) – wysłano dn. 21.12.17r. i 18.01 (NT)  ZDJĘTO

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (MZ 599) – wysłano dn. 21.12.17r. i 18.01 (NT) ZDJĘTO

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów i udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 602) – wysłano dn. 18.01.br.ZDJĘTO

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdań z wykorzystania wsparcia zwrotnego - wysłano 14.12.17 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe – wysłano dn. 5.01.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych – wysłano 14.12.2017.

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków - wysłano 13.12.17.

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – wysłano 11.01.18 r.

Projekt ustawy o organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 17.01.18 r. ZDJĘTO

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)– wysłano 28.12.17 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami – wysłano 03.01.18 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwaw sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń – wysłano 10.01.18 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych – wysłano 17.01.18 r.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę