Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (1) - porządek obrad

23 stycznia 2018 r.

godz. 11:00, sala 421 MSWiA

  1. Funkcjonowanie ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce – omówienie wniosków, postulatów, rekomendowanych kierunków zmian (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa).
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych – wysłano 14.12.2017.
  3. Projekt ustawy o jawności życia publicznego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – wysłano 11.01.2018 (wersję po konsultacjach i uzgodnieniach). Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (posiedzenie – 29.01).
  4. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 21.12.2017. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (posiedzenie – 29.01).
  5. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę