Strona znajduje się w archiwum.

Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST

22 stycznia 2018 r

godz. 12.00 sala 421, ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami - wysłano 06.12.17 r. KWRiST w dniu 13 grudnia 2017 r. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej;
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie - wysłano 06.12.17 r. KWRiST w dniu 13 grudnia 2017 r. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej.;
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków - wysłano 13.12.17 r.;
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu ustalania bezpiecznej odległości – wysłano 08.01.18 r.;
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – wysłano 11.01.18 r.;
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdań z wykorzystania wsparcia zwrotnego - wysłano 14.12.17 r.;
 7. Aktualizacja Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wspólnych List Wskaźników Kluczowych dla EFRR, FS oraz EFS (WLW) - wysłano 19.12.17 r.;
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) – wysłano 28.12.17 r.;
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami – wysłano 03.01.18 r.;
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwaw sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń – wysłano 10.01.18 r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych – wysłano 17.01.18 r.
 12. Projekt ustawy o organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 17.01.18 r.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę