Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (1) - porządek obrad

29 stycznia 2018 r.

godz. 14:00, MC, sala 002

  1. Projekt ustawy o jawności życia publicznego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – wysłano 11.01.2018 (wersję po konsultacjach i uzgodnieniach). Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (brak opinii).
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych – wysłano 17.01.2018 (wersję po uzgodnieniach). Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu (posiedzenie – 24.01).
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych – wysłano 17.01.2018 (wersję po uzgodnieniach). Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu (posiedzenie – 24.01).
  4. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 21.12.2017. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (uzgodniony).
  5. Informacja Ministerstwa Cyfryzacji nt. postępu prac nad ustawą wdrażającą RODO do polskiego porządku prawnego.
  6. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę