Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (1) - porządek obrad

29 stycznia 2018 r.

godz. 14:00, MC, sala 002

  1. Projekt ustawy o jawności życia publicznego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – wysłano 11.01.2018 (wersję po konsultacjach i uzgodnieniach). Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (posiedzenie – 23.01).
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 21.12.2017. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (posiedzenie – 23.01).
  3. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych;
  4. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
    (Ministerstwo Cyfryzacji).
  5. Sprawy różne.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

siedziba: ul. Syreny 23 01-150 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mac.gov.pl; kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę