Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (2) - porządek obrad

21 lutego 2018 r.

godz. 10:00, Sala im. Władysława Stasiaka, MSWiA

Porządek do pobrania.

 1. Sprawy różne:
 • Informacja nt. dalszego trybu procedowania projektu ustawy o jawności życia publicznego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
 • Wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu do wyrażenia wiążącej opinii wobec projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracyprojekt wysłano dn. 9.02.br.
 • Wniosek Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o upoważnienie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych do wyrażenia wiążącej opinii wobec projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym – wysłano dn. 16.02.br.
 • Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia – prezentacja dotycząca normy PN-ISO 37120 (Polski Komitet Normalizacyjny). pobierz
 • Informacja Ministerstwa Energii dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródeł energii oraz niektórych innych ustaw.
 • Wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wydanie opinii w trybie obiegowym lub o upoważnienie Zespołu Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wyrażenia wiążącej opinii wobec projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. - wysłano 20.02.br.
 1. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 12.02.2018 (w wersji skierowanej do rozpatrzenia przez KSE).
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni – wysłano dn. 8.01.br
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – wysłano dn. 7.02.br.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – wysłano dn. 29.01.br.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w latach 2018–2019 (Nr. 141) – wysłano dn. 7.02.br.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Nr. 140)– wysłano dn. 7.02.br.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej – wysłano dn. 7.02.br.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego z Programu „Kultura” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – wysłano dn. 24.01.br.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wzoru deklaracji składanych przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – wysłano dn. 5.02.br.
 10. Projekt obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018-2022 – wysłano dn. 29.01.br.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie – wysłano 07.02.18
 12. Aktualizacja Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wspólnych List Wskaźników Kluczowych dla EFRR, FS oraz EFS (WLW) - wysłano 19.12.17 r.
 13. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Generalna Dyrekcji Ochrony Środowiska) – wysłano 01.02.18 r.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców – wysłano 15.02.2018.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę