Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (3) porządek obrad

28 marca 2018 r.

Porzadek do pobrania.

 1. Sprawy różne:
 • Informacja Krajowego Biura Wyborczego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nt. stanu przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r.
 • Pismo Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego dot. wskazania przedstawiciela jst do składu Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – wysłano dn. 2.03.br.
 • Informacja MRiRW dot. procedowania projektu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych ustaw (wniosek ZGWRP – wspólnoty gruntowe wymagają nowelizacji prawa).
 • Wniosek Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczący upoważnienia  Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej wobec projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. – wysłano 19.03.18
 • Wniosek Ministerstwa Cyfryzacji dotyczący upoważnienia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego wobec projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.
 • Kwestia podstawy prawnej do upoważnienia zastępcy wójta/burmistrza/prezydenta miasta do podpisania zarządzenia w sprawie zmian w uchwale budżetowej. (Zgłoszenie Prezydenta Gliwic).
 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji)wysłano 23.02.2018.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów) – wysłano dn. 28.02.br.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – wysłano dn.7.03.br.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – wysłano dn. 19.03.br.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – wysłano 28.02.2018.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych – wysłano 01.03.18 r.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych – wysłano 06.03.18 r.
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 19.03.18 r.
 9. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)wysłano 16.02; 22.03.2018 (wersję uzgodnioną międzyresortowo).
 10. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w  zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach Priorytetu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa” ) (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – wysłano dn. 26.02.br.
 11. Projekt kwestionariusza Komisji Europejskiej nt. współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia ET 2020 (Education and training) (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – wysłano dn. 14.02.br.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – wysłano 16.03.br. (wniosek z zespołu o upoważnienie do wydania opinii wiążącej).
 13. Projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – wysłano dn. 26.02.br.
 14. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – wysłano dn. 26.02.br.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej – wysłano 6.03.br.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zakresu kwartalnej informacji o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych– wysłano dn. 9.03.br.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – wysłano dn. 13.02.br.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych– wysłano dn. 13.02.br.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych –wysłano dn. 14.02.br.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli  - wysłano dn. 15.03.br.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów – wysłano dn. 26.02.br.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego – wysłano dn. 20.02.br.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych – wysłano dn. 7.03.br.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej– wysłano dn. 8.03.br.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – wysłano dn. 8.03.br.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców  - wysłano dn. 9.03.br.
 27. Projekt Programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego „Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017” – wysłano 13.03.18 r.
 28. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 – wysłano 20.02.18 r.
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uchylający zarządzenie w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Świnoujściu-Karsiborze – wysłano 20.02.18 r.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji – wysłane 28.02.18 r.
 31. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Generalna Dyrekcji Ochrony Środowiska) – wysłano 01.02.18 r.
 32. Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych  (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 22.02.18 r.
 33. Wniosek o upoważnienie  Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej ( pismo z dnia 27.03.18 r.) wobec projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach komunalnych odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza – wysłano 02.03.18 r.(wniosek z zespołu o upoważnienie do wydania opinii wiążącej).
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska  w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR – wysłano 16.03.18 r.
 36. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochotny dla Kampinoskiego Parku  Narodowego – wysłano 20.03.18 r.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę