Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej (2)- porządek obrad

13 luty 2018

godz. 12.00  w sali nr. 17 w gmachu MZ przy ulicy Długiej 38/40.

  1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych do roku 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo- Solidarność (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)

  2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii –  (Ministerstwo Zdrowia)

(KWRiST w dniu 31.01.br. wyraziła zgodę na upoważnienie zespołu do wydania opinii wiążącej)

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (NT).

5. Sprawy różne.

  1. Kwestia świadczenia 500+ dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej – zgłoszona przez ZPP – wysł. dn. 28.12.17r.  (Z informacji resortu rodziny wynika, że prowadzone są prace nad nowelą ustawy)

  2. Wniosek ZMP dot. podjęcia działań zmierzających  do zmiany przepisów dotyczących przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcą

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę