Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST

19 lutego 2018 r.

 godz. 12.00 sala 421, ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie – wysłano 07.02.18 r.;
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami - wysłano 06.12.17 r. KWRiST w dniu 13 grudnia 2017 r. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej; Projekt zdjety na prośbę MGM
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie - wysłano 06.12.17 r. KWRiST w dniu 13 grudnia 2017 r. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej;Projekt zdjety na prośbę MGM
  4. Aktualizacja Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wspólnych List Wskaźników Kluczowych dla EFRR, FS oraz EFS (WLW) - wysłano 19.12.17 r.;
  5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Generalna Dyrekcji Ochrony Środowiska) – wysłano 01.02.18 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę