Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (5) - porządek obrad

30 maja 2018 r. godz. 10:00, Sala im. Władysława Stasiaka, MSWiA

pobierz

 

 1. Sprawy różne:
 • Informacja Krajowego Biura Wyborczego nt. stanu przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r.
 • Kwestia dot. projektu porozumienia w sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działania opracowanego (na wniosek strony samorządowej).
 • Wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o upoważnienie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego do wyrażenia wiążącej opinii wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu, sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego – wysłano 23.05.br. Prośba MON o pilne rozpatrzenie.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu sposobu i trybu dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego – wysłano dn. 23.05.br. Prośba MON o pilne rozpatrzenie.
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą na obszarach (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – wysłano 25.06.18 r.  Prośba MPiT o pilne rozpatrzenie.
 • Wniosek Ministerstwa Zdrowia o upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wyrażenia wiążącej opinii wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD 383) (Ministerstwo Zdrowia) – wysłano dn.25.05.br.
 • Wniosek Ministerstwa Infrastruktury o upoważnienie Zespołu do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania wiążącej opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych – wysłano 25.05.18 r.
 • Projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych – wysłano 28.05.2018. Prośba MPiT o pilne rozpatrzenie.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim – wysłano 28.05.2018. Prośba MSWiA o pilne rozpatrzenie.
 1. Projekt programu Dostępność Plus ( Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – wysłano dn. 7.05.br.
 2. Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)  – wysłano 19.03.18 r., nowy projekt 19.05.18 r.
 3. Projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – wysłano 04.04.18 r., nowy projekt 17.05.18 r.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach – wysłano 10.05.18 r.
 5. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo- Solidarność (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano dn. 9.05.br.
 6. Projekt dokumentu pn. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2016-2017  (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)  - wysłano dn. 11.05.br (Nowy Tekst + odpowiedź na uwagi).
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców – wysłano dn. 2.05.br.
 8. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start”  (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)  - wysłano dn. 25.05.br.
 9. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)   - wysłano dn. 25.05.br.
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Ministerstwo Zdrowia) – wysłano dn. 7.05.br.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom  Dyssocjalnym – wysłano dn. 14.05.br.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych – wysłano dn. 14.05.br.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – wysłano dn. 26.04.br.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – wysłano 7.05.2018 r.
 15. Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 7.05.2018 r.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów – wysłane 14.05.18 r.
 17. Pismo Ministerstwa Infrastruktury dotyczące optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych – wysłano 20.04.18 r.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR – wysłano 20.04.18 r.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego – wysłano 20.04.18 r.
 20. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego – wysłano 07.05.18 r.
 21. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 15.05.2018.  
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego – wysłano 15.05.2018.  
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymogów technicznych infrastruktury sektorów na stadionie, na których udostępniane są miejsca stojące – wysłano 19.04.2018.
 24. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 9.05.2018.  
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – wysłano 18.05.2018.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych – wysłano 18.05.2018.
 27. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów) – wysłano dn. 19.04.br.  
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą - wysłano dn. 16.04.br.
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego - wysłano dn. 20.04.br.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego - wysłano dn. 20.04.br.
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców - wysłano dn. 20.04.br.
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców - wysłano dn. 20.04.br.
 33. Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego )– wysłany dn. 11.05.br.
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów – wysłano 23.05.2018.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę