Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (6) porządek obrad

25 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

godz. 10:00, Sala im. Władysława Stasiaka, MSWiA

Porzadek do pobrania tu.

Sprawy różne:

  • Informacja Krajowego Biura Wyborczego nt. stanu przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r.
  • Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsiw sprawie suszy.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. – wysłano 19.06.2018. Wniosek MS o pilne rozpatrzenie.
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – wysłany 19.06.br. (obiegiem zespół zdrowia i prośba MRPiPS o rozpatrzenie).
  • Wniosek MZ o upoważnienie zespołu do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (UD 388) (Ministerstwo Zdrowia) – wysłano dn.20.06.br.
  • Wniosek Ministerstwa Cyfryzacji o upoważnienie zespołu ds. społeczeństwa informacyjnego do wyrażenia opinii wiążącej wobec:
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych (Ministerstwo Cyfryzacji)wysłano 4.06.2018.
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie progów uznania incydentu za poważny (Ministerstwo Cyfryzacji)wysłano 4.06.2018.
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentacji cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych (Ministerstwo Cyfryzacji) wysłano 20.06.2018.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo – wysłano 20.06.2018.

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów – wysłano 23.05. i 12.06.2018 (aktualna wersja).

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – wysłano 13.06.2018.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – wysłano 21.03.2018. i 18.06.br. (nowy tekst)

Projekt informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2017 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. KARTA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano dn. 11.06.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji, które mają skutkować zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej – wysłano dn. 28.05.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej – wysłano dn. 28.05.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego – wysłano dn. 28.05.br. i 7.06

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wysłano dn. 28.05.br. i 7.06

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców – wysłano 1.06.br.

Projekt rozporządzenia Ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie  szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – wysłano dn. 5.06.br.

Projekt rozporządzenia Ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych  – wysłano dn. 5.06.br.

Projekt rozporządzenia Ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej –– wysłano dn. 5.06.br.

Projekt rozporządzenia Ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych – wysłano dn. 13.06.br.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą na obszarach (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – wysłano 25.05.18 r.

Projekt Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (nr 25) – wysłano dn. 7.06.18 r.

Pakiet (14-stu) projektów rozporządzeń Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia spółkom zarządzającym SSE udzielania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu, które planuje się wydać na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji – wysłano 7.06.18 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe – wysłano 15.06.18 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) - wysłano 22.05.18 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie granicy portu morskiego w Wolinie – wysłano 24.05.18 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 08.06.18 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 13.06.18 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 06.06.18 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych – wysłano 13.06.18 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych – wysłano 13.06.18 r.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę