Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej (4)- porządek obrad

16 kwietnia 2018

g. 11.00 w siedzibie MZ Sala Duże Kina ul. Miodowa 15 W-wa.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  (MZ 618)

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

(KWRiST w dniu 28.03.18r.r wyraziła zgodę na upoważnienie zespołu do wydania opinii wiążącej)

Sprawy różne:

Stanowisko Wojewódzkiej Rada Dialogu Społecznego Woj. Lubelskiego w sprawie sytuacji Domów Pomocy Społecznej

/projekty do pobrania ze stron resortów lub http://legislacja.rcl.gov.pl/

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę