Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST

16 kwietnia 2018 r.
Wspólne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska oraz Zespołu ds. Ustrojowych
godz. 12.00 Sala 421, p. IV, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  ul. Stefana Batorego 5

 1. Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – wysłano 19.03.18

Bezpośrednio po wspólnym posiedzeniu Zespołów odbędzie się kontynuacja Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska Sala 421, p. IV

 1. Sprawy różne

 • Pisma ZPP dotyczące problematyki prawa wodnego oraz taryf wodnych – wysłano 11.04.18

 1. Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 22.02.18 r.

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach komunalnych odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – wysłano 23.02.18 r. KWRiST w dniu 28 marca br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej.

 3. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza – wysłano 02.03.18 r. KWRiST w dniu 28 marca br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej.

 4. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochotny dla Kampinoskiego ParkuNarodowego – wysłano 20.03.18 r.

 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 19.03.18 r.

 6. Podział rezerwy subwencji ogólnej w 2018 r. (Ministerstwo Infrastruktury). KWRiST w dniu 28 marca br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej.

 7. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach – wysłano 05.04.18 r.

 8. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych – wysłano 05.04.18 r.

 9. Projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – wysłano 04.04.18 r.

 10. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 – wysłano 09.04.18 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę