Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (4)- posiedzenie.

17 kwietnia 2018

godz. 12.00 w MEN.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych – wysłano dn. 9.04.br.

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej –

(KWRiST w dniu 28.03.br. wyraziła zgodę na upoważnienie zespołu do wydania opinii wiążącej)

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego –
 2. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli

 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji (Ministerstwo Edukacji Narodowej)–

 4. Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym –

 5. Projekt „Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018”

 6. Sprawy różne.

 7. Sposób wykorzystywania przez jednostki samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji. (Wniosek członków strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych).

 8. Sprawozdanie z realizacji rezerwy subwencji za 2017 r. (wniosek przedstawiciela ZMP).

 9. /projekty do pobrania ze stron resortów lub http://legislacja.rcl.gov.pl/

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę