Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej (5)- porządek obrad

15 maja 2018 r.

O godzinie 14.00 w Dużej Sali Kinowej w MZ przy ul. Miodowej 15. 

 1. Projekt programu Dostępność Plus  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) –

 2. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych do roku 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo- Solidarność (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) –

 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu

   

  (KWRiST w dniu 25 kwietnia br. wyraziła zgodę na upoważnienie zespołu do wydania opinii wiążącej)

 4. Projekt dokumentu pT. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2016-2017  (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)  

 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)

 6. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców –

 7. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start”(Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)  -

 8. Projekt rozporządzenia Rady Ministróww sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)   -

 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Ministerstwo Zdrowia) –

10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD 383) (Ministerstwo Zdrowia

11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania ZachowaniomDyssocjalnym – wysłano dn. 14.05.br.

(w celu omówienia i ustalenia dalszego trybu opiniowania)

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych – wysłano dn. 14.05.br.

(w celu omówienia i ustalenia dalszego trybu opiniowania)

13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (UC 12) (Ministerstwo Zdrowia) - wysłano dn. 14.05.br.

(w celu omówienia i ustalenia dalszego trybu opiniowania)

 

14. Sprawy różne:

 1. Informacja MZ na temat funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej .

 2. informacja na temat stanu prac nad przygotowaniem nowelizacji Prawa farmaceutycznego (Pełnienie dyżurów przez apteki) (wniosek ZMP)-

/projekty do pobrania ze stron resortów lub http://legislacja.rcl.gov.pl/

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę