Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (5)- porządek obrad

22 maja 2018

godz. 12.00 w MEN. sla nr. 102

/projekty do pobrania ze stron resortów lub http://legislacja.rcl.gov.pl/

 1. Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (Ministerstwo Zdrowia) -  (zdjęty na wniosek MZ).

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą -

 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie typów szkół
  i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego -

 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół
  i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców -

 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
  w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców -

 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
  w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego -

 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego )–

 8. Sprawy różne:

   

  - Stanowisko Konwentu Burmistrzów Woj. Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej –

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę