Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (4) - porządek obrad

22.05.2018 r. godz. 11:00, MSWiA

 1. Informacja Krajowego Biura Wyborczego na temat stanu przygotowań do wyborów samorządowych.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – wysłano 18.05.2018.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych - wysłano 18.05.2018.Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – wysłano 7.05.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Infrastruktury… (21.05).
 4. Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 7.05.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Infrastruktury… (21.05).
 5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)wysłano 15.05.2018.  Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych (21.05).
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego – wysłano 15.05.2018.  Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych (21.05).
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymogów technicznych infrastruktury sektorów na stadionie, na których udostępniane są miejsca stojące – wysłano 19.04.2018. Pierwotna wersja była przedmiotem obrad Zespołu w dniu 21 listopada 2017 r.
 8. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 9.05.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego.
 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 9.05.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego.
 10. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat podjętych prac nad usprawnieniem pracy samorządowych kolegiów odwoławczych.
 11. Sprawy różne.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę