Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST

21 maja 2018 r.

godz. 12.00 Sala 421, p. IV, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie.

 1.   Polska Agencja Geologiczna  (Ministerstwo Środowiska) (zgodnie z ustaleniami KWRiST z dnia 25 kwietnia br.).
 2. Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)  – wysłano 19.03.18 r., KWRiST w dniu 25 kwietnia br. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska do wydania opinii wiążącej.
 3. Projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – wysłano 04.04.18 r.
 4.  Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego – wysłano 20.04.18 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR – wysłano 20.04.18 r.
 6. Pismo Ministerstwa Infrastruktury dotyczące optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych – wysłano 20.04.18 r.
 7. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych – wysyłano 27.04.18 r.
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – wysyłano 27.04.18 r.
 9. Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego – wysłano 07.05.18
 10. Projekt rządowego programu Dostępność Plus (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – wysłano 08.05.18 r.
 11. Stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie kwalifikacji obiektów budowlanych na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości – wysłano 09.05.18
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach – wysłano 10.05.18
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów – wysłane 14.05.18 r.​​
 14. Projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Ministerstwo Inwesrycji i Rozwoju) - wysłano 17.05.18 r.

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę