Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST

9 lipca  2018 r.

godz. 12.00 Sala 421, p. IV, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie.

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 20.06.18 r.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów formularzy do przekazywania tych informacji – wysłano 20.06.18 r.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji​ i Rozwoju w sprawie zakresu wymagań dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. – wysłano 20.06.18 r.
  4. Projket rozporządzenia Ministra Gospodarki  Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobie ich ustalania. – wysłano 20.06.18 r.
  5. Informacja Lasów Państwowych – zgodnie z ustaleniami z majowego posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej, na którym omawiane było pismo Ministerstwa Infrastruktury dotyczące optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych.
  6. Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim (Urząd Marszałkowski Województwa Dolośląskiego) - wysłano 05.07.18 r.

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę