KWRiST (7) porządek obrad

17 lipca 2018 r. godz. 10:00

Porządek do pobrania.

  1. Sprawy różne:
  1. Informacja Krajowego Biura Wyborczego nt. stanu przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r.
  2. Definicja budowli oraz kwalifikacja obiektów budowlanych na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości – wniosek strony samorządowej.
  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – wysłano dn. 5.07.br. . Wniosek o upoważnienie zespołu ds. edukacji kultury i sportu o wyrażenie opinii wiążacej.
  4. Kwestia podstawy prawnej dla upoważnienia zastępcy wójta do zmian planu dochodów i wydatków budżetu– wniosek strony samorządowej.
  5. Kwestia dot. możliwości kwalifikowania do wydatków majątkowych wszystkich wydatków ponoszonych przez jst na nabycie środków trwałych, niezależnie od wartości nabywanych środków. (Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych) – wniosek strony samorządowej.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów – wysłano 23.05., 12.06. i 11.07.2018

3.Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)wysłano 5.07.2018.

4.Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu – wysłano 26.06.2018.

5.Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa (Ministerstwo Cyfryzacji)wysłano 28.06.2018.

6.Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu – wysłano 28.06.2018.

7.Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów formularzy do przekazywania tych informacji – wysłano 20.06.18 r.

8.Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zakresu wymagań dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. – wysłano 20.06.18 r.

9.Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki  Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobie ich ustalania. – wysłano 20.06.18 r.

10.Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)   – wysłano 05.07.18 r.

11.Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – wysłano 09.07.18 r.

12.Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (wyprawka szkolna) (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – wysłano 14.06.br.

13.Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe – wysłano dn. 21.06.br.

14.Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli – wysłano dn. 4.07.br.

15.Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych – wysłano dn. 21, 25.06.br.

16.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej – wysłano 20.06.br.

17.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej – wysłano dn. 6.07.br

18.Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego – wysłano dn. 11.07.br.

19.Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą  „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano dn. 6.07.br. Wniosek o upoważnienie zespołu ds. zdrowia i polityki społecznej o wyrażenie opinii wiążacej.

20.Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty – wysłano 26.06.br.

21.Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanow2.enia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO  ( KPRM) – wysłano dn. 19.06.br.

22. Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 ( KPRM) – wysłano dn. 19.06.br

23.Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku publicznego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środkówz Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ( KPRM)– wysłano dn. 19.06.br. Wniosek o upoważnienie zespołu ds. zdrowia i polityki społecznej o wyrażenie opinii wiążacej.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę