Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (7)- porządek obrad

11 lipca 2018

godz. 11.00 w MEN.

 1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO  ( KPRM) – wysłano dn. 19.06.br. .
 2. Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 ( KPRM) – wysłano dn. 19.06.br. .
 3. Projekt programu rozwoju sportu w Województwie Dolnośląskim ( U. Marsz. Woj. Dolnośląskiego) – wysłano dn. 4.07.br
 4.  Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (wyprawka szkolna) (MEN) – wysłano 14.06.br.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe – wysłano dn. 21.06.br.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych – wysłano dn. 21.06.br.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli – wysłano dn. 4.07.br.
 8. Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – wysłano dn. 5.06.br. (celem omówienia)
 9. Sprawy różne.
 1. Pismo ZPP dot. powoływania ekspertów w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans – wysłano dn.20.06.br.
 1. Pismo ZPP dot. zrewidowania zapisów rozporządzeń wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej pod kątem ich zgodności z zapisami RODO – wysłano dn.20.06.br.
 1.  Pismo ZPP dot. niewystarczającej wysokości przekazywanej z budżetu państwa części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do potrzeb – wysłano dn.20.06.br.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę