Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej (7)- porządek obrad

11 lipca 2018

godz. 15.00 w MZ ul. Miodowa 15. W-wa

 1. Sprawy różne:
 1. Stan prac nad  kartą zgonu.
 1. Kwestia dyżurów aptek. 

Projekty po konsultacjach: 

 

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano dn. 3.07.br.

Projekt też w Obiegu KWRIST do 11.07.br.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej – wysłano 20.06.br nowy tekst.

 

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (UD 388) (Ministerstwo Zdrowia) – wysłano dn.3.07.br.

(Zgoda KWRiST z dn. 25.06.br. naupoważnienie zespołu do wiążącej opinii).

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej – wysłano dn. 6.07.br
 1. Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie  centrum urazowego dla dzieci – wysłano dn. 5.07.br.

 

- Projekty przed zakończeniem konsultacji;

 

 1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO  ( KPRM) – wysłano dn. 19.06.br. . (o uwagi - 30 dni).
 1. Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 ( KPRM) – wysłano dn. 19.06.br. . (o uwagi - 30 dni).
 1. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku publicznego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środkówz Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ( KPRM)– wysłano dn. 19.06.br.
 1. Projekt ustawy o rynku pracy (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano dn. 29.06.br.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby – wysłano 7.06.2018. i 13.06.br. Na wniosek resortu – zdjęty. (inf. Wysłana 10.07.br)
 1. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą  „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano dn. 6.07.br.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego – wysłano dn. 17.04.br.

/projekty do pobrania ze stron resortów lub http://legislacja.rcl.gov.pl/

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę