Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (8) - porządek obrad

21 sierpnia 2018

21 sierpnia br. W MEN godz. 11.00 w Sali 102

1.       Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – wysłano dn. 23.07.br.

2.       Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – wysłano dn. 26.07.br.

3.       Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – wysłano 6.08.br.

4.       Projekt dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności – część ogólna (Ministerstwo Edukacji Narodowej) wysłano 8.08.br.

5.       Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w  Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on – wysłano 9.08.br. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego.

6.       Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (Ministerstwo Zdrowia) – wysłano 15.05 i 17.08.br. (NT). Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

EWENTUALNIE Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r. (Ministerstwo Edukacji Narodowej) wysłano 19.07.brZDJĘTO - uzgodniony obiegiem KWRIST.

7.       Sprawy różne.

A)       Pismo ZPP dot. powoływania ekspertów w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans – wysłano dn.20.06.br.

B)       Pismo ZPP dot. zrewidowania zapisów rozporządzeń wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej pod kątem ich zgodności z zapisami RODO – wysłano dn.20.06.br.

C)       Pismo ZPP dot. niewystarczającej wysokości przekazywanej z budżetu państwa części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do potrzeb – wysłano dn.20.06.br.

 


 

 

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę